czwartek, 12 kwietnia 2018

Job. 12:10"W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi."
Job. 12:10

Do dzisiaj w żadnym laboratorium świata nie udało się stworzyć żywego organizmu z materii nieożywionej. Mimo, że biotechnika rozwinęła bogate możliwości manipulacji żywym organizmem, to w jej doświadczeniach materiałem wyjściowym jest zawsze organizm żywy. Nie istnieje też żadna forma pośrednia pomiędzy materią nieożywioną, a żywym organizmem. Już jednokomórkowy organizm, przy całej swej prostocie, jest tak kompleksowo i celowo zbudowany, jak żaden produkt człowieczego ducha twórczego. Biblia mówi nam, że życie wszelkiego stworzenia jest dziełem Boga. On też obdarzył człowieka duchem i spowodował, że może myśleć, tworzyć, podejmować wybory. Kiedy człowiek wybrał nieposłuszeństwo, jego dążeniem stała się chęć zrównania się z Bogiem, i w swej pysze twierdzi, iż o prawach życia rozstrzyga wyłącznie przyroda. Świat poprzez swoją mądrość nie doszedł do poznania Boga. Ale Jemu upodobało się objawić tym, którzy w prostocie serca wierzą, iż przyszedł na świat w osobie Jezusie Chrystusie. Chociaż jest Bogiem Wszechmocnym, a my pyłkiem, On jest wśród nas obecny, stał się nam bliski, niczym troskliwy Ojciec. Jak mocą Swej dobrej woli stworzył życie organiczne, tak w osobie Jezusa obiecał ludziom: "Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne" (Jana 3:36).

"Nauka wiele uczyniła dla nas, ale biedna jest nauka, która ukrywa przed nami nieskończoność niewiedzy, której nie jesteśmy w stanie przeniknąć i nad którą cała nauka unosi się niczym rzęsa na wodzie."
/Carlyle/